Regulamin inkubatora

Regulamin inkubatora

 1. Celem działania inkubatora są usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjnej gospodarki wśród przedsiębiorców.
 2. Podmioty uprawnione do korzystania ze wsparcia inkubatora
  1. Do inkubatora przyjmowane są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 z dnia 06.08.2004r. z późn. zmianami) prowadzące działalność usługową, produkcyjną lub handlową.
  2. Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia inkubatora powinni znajdować się we wczesnej fazie rozwoju tj. do 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  3. W szczególnych przypadkach:

- zmiany profilu działalności

- funkcjonowania w branży kosmetycznej, jak również branżach wspomagających

Podmiot ubiegający się o wsparcie może prowadzić działalność dłużej niż 3 lata, ale nie dłużej niż 5 lat.

 1. Okres korzystania z inkubatora
  1. Umowa najmu może zostać zawarta minimum na 1 miesiąc, a maksymalnie na 36 miesięcy.
  2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność powyżej 3 lat Umowa nie może zostać zawarta na dłużej niż na 24 miesiące.
  3. Zasady udzielania wsparcia (w tym umowa)
   1. Podmioty zainteresowane korzystaniem ze wsparcia Inkubatora składają wniosek na który składa się:

- formularz zgłoszeniowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (do opracowania)

- kopie zaświadczeń o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i NIP

- kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg KRS

- Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz niezaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (do opracowania)

- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu (do opracowania)

b. Decyzję o rozpoczęciu współpracy podejmuje podmiot zarządzający inkubatorem.

c. Umowa najmu pomieszczeń inkubatora stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu (do opracowania) – Przepisać zaznaczone z LITI

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Nieznajomość Regulaminu i jego załączników nie zwalnia z odpowiedzialności wynikającej z niezastosowania się  do postanowień w nim zawartych.
  2. Zarządzający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
  3. O zmianie regulaminu Najemca jest informowany drogą elektroniczną na wskazany  adres e-mail na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
  4. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby zarządzającego inkubatorem.

 

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>