Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne

1. Portal Puławskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej: Portal) jest serwisem inter­ne­to­wym wspierającym firmy oraz młodych i ambitnych przedsiębiorców w osiąganiu sukcesu biznesowego, w szczególności poprzez optymalizację i implementację rozwiązań IT i ICT.

2. Wydawcą Portalu jest Puławskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy, zare­jestro­wana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospo­darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426902.

3. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, jednak korzystanie z wybranych funk­cji Portalu (np. komentowanie, przeszukiwanie baz danych) może wymagać zarejestro­wa­nia się.

4. Każdy użytkownik przed zarejestro­wa­niem się na Portalu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regula­mi­nem oraz zaakceptowania i przestrze­gania jego postanowień.

5. Informacje zamieszczone na Portalu nie stanowią doradztwa, opinii ani re­ko­mendacji w za­kresie indywidualnych stanów faktycznych związanych z po­dej­mowaniem lub prowadzeniem dzia­łal­ności gospodarczej, lecz służą jedy­nie jako ogólna informacja i pomoc przy planowaniu decyzji inwestycyj­nych. W związku z tym Portal oraz jego bazy danych mogą nie pozwalać na prawidłowe podjęcie decyzji i dzia­łań w niektórych złożonych lub niety­powych sytuacjach. Portal oraz jego bazy danych nie mają na celu zastąpie­nia doradcy podatkowego lub finanso­wego.

6. Portal nie bierze udziału w transak­cjach zawiązywanych między jego użyt­ko­wnikami.

II. Rejestracja

1. W celu dokonania rejestracji w Por­talu należy podać w odpowiednim for­mularzu dostępnym w serwisie wyma­gane dane, w tym: adres e-mail, nazwę pod jaką użytkownik zamierza występo­wać w serwisie oraz nazwę własną (np. imię i nazwisko lub firmę), a także za­akceptować niniejszy regulamin. Zare­jestrowanie się na Portalu może wyma­gać dokonania jednorazowej aktywacji polegającej na odwiedzeniu strony z linku przesłanego na podany przez użytkownika podczas rejestracji adres e-mail. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji użytkownik będzie mógł podać w swoim profilu dodatkowe dane.

2. Użytkownik jest zobowiązany do och­rony swego loginu i hasła. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Wydawca Por­talu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe z ujawnienia przez użytkownika loginu i hasła, bez wzglę­du na okoliczności i przyczyny ich ujawnienia.

3. Użytkownik ma obowiązek zamieścić na Portalu prawdziwe i aktualne dane, jak również powinien na bieżąco je ak­tualizować, w szczególności informacje o koncie e-mail, celem zapewnienia płynnej komunikacji z Portalem (po­wia­domienia, korespondencja z serwi­su, newsletter itp.).

III. Dane osobowe

1. Zarejestrowany użytkownik, bądź też podmiot w inny sposób udostępniający Portalowi swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzys­tanie przez Portal w celach niezbęd­nych do jego prowadzenia oraz na u­mieszczenie ich w bazie danych Por­talu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sier­pnia 1997 r. o ochronie danych osobo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Administratorem danych osobowych jest jest Puławskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 18, 24-100 Puławy, zare­jestro­wana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospo­darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426902.

3. Zgłoszenie zbioru danych osobo­wych zostało przekazane do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawy, edycji i kontroli jego danych osobo­wych.

5. Zarejestrowany użytkownik ma pra­wo usunąć swoje konto z Portalu. W celu usunięcia konta użytkownik powinien użyć opcji usuwania konta lub skontaktować się z redakcją Portalu.

6. Na stronach Portalu wykorzystywana jest technika cookies. Cookie (zwane tak­że ciasteczkiem) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez ser­wer na komputerze użytkownika. Ko­rzy­sta­nie z technik cookies nie poz­wala na pobieranie jakichkolwiek danych oso­bowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z je­go komputera. Na stronach Portalu tech­nika cookies pozwala określić pro­fil informacji, jakimi użytkownik Por­ta­lu jest zainteresowany.

7. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wy­ko­rzystywane są jedynie w celach pro­wa­dzenia statystyk oglądalności stron Portalu.

IV. Zasady korzystania z Portalu

1. Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w ramach Portalu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i netykietą.

2. Treści zamieszczane przez użytkow­ników w Portalu powinny być zreda­gowane w sposób czytelny i nie mogą zawierać w szczególności:

- wypowiedzi sprzecznych z prawem, np. zawierających groźby, propagują­cych przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, kseno­fobii lub konfliktów między narodami oraz wypowiedzi propagujących działa­nia prawem zakazane;

- wypowiedzi naruszających dobre oby­cza­je i zasady etykiety, np. wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych, nienawist­nych, agresywnych, dyskryminujących;

- treści naruszających godność, prywat­ność oraz pozostałe dobra osobiste, a ta­kże prawa autorskie i inne dobra prawem chronione osób trzecich;

- treści nieprawdziwych lub wprowa­dza­jących w błąd;

- adresów, linków i odnośników prowa­dzą­cych do stron internetowych lub ma­teriałów zawierających treści, o któ­rych mowa powyżej.

3. Użytkownik zamieszczając w Portalu dowolne materiały (np. komentarze, wy­powiedzi na forum) oświadcza, że (i) przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe, które nie są przy tym ograniczone na rzecz osób trze­cich, oraz że (ii) ich publikacja w Por­ta­lu nie narusza obowiązujących przepi­sów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich, oraz (iii) wyraża zgodę na ich wykorzystanie i publikację w Portalu.

4. Wydawca Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszcza­ne w Portalu przez użytkowników. Peł­ną i wyłączną odpowiedzialność praw­ną za zamieszczenie w Portalu treści nie­zgodnych z obowiązującym prawem, dob­ry­mi obyczajami oraz postanowie­nia­mi niniejszego regula­mi­nu ponosi użytkownik zamieszczający te treści. Wydawca Portalu nie odpo­wia­da także za szkody i straty poniesio­ne na skutek jakiegokolwiek wykorzy­sta­nia przez użytkowników lub osoby trze­cie treści zamieszczonych na Portalu.

6. Wydawca Portalu ma prawo usuwa­nia treści zamieszczonych w Portalu, a naruszających przepisy obowiązujące­go prawa, dobre obyczaje oraz postano­wie­nia niniejszego regulaminu.

V. Zasady dotyczące cookies

1. Cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób.

2. Ta witryna internetowa używa cookies aby umożliwić użytkownikom personalizację prezentowanych danych, a także zbierać informacje statystyczne na temat odwiedzających oraz zapisywać dane o ich preferencjach dotyczących nawigacji po niej. Cookies są używane aby udoskonalać użyteczność witryny dla użytkowników.

3. Brak zgody na otrzymywanie cookies ze strony użytkownika może w znacznym stopniu ograniczyć funkcje dostępne dla użytkowników lub uniemożliwić korzystanie z części z nich.

4. Aby uniemożliwić tej witrynie używanie cookies, należy wyłączyć odpowiednią opcję w przeglądarce WWW. Informacji o tym, jak wyłączyć akceptowanie cookies w konkretnej przeglądarce WWW należy poszukiwać w instrukcji obsługi tej przeglądarki

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może być zaktu­a­lizowany w każdym czasie. Zmiana sta­je się skuteczna w terminie wskaza­nym przez wydawcę Portalu. Po aktua­lizacji należy ponownie zapoznać się z treścią regulaminu. W chwili wejścia w życie zmian użytkownik otrzyma moż­liwość akceptacji nowego regula­minu. Odmowa akceptacji będzie skut­ko­wała brakiem możliwości dalszego korzystania z konta przez użytkownika.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2014.